Saturday, 28 May 2022

ประโยชน์ของเตียงคนไข้แบบเตี้ย

17 Jul 2014
412

เตียงคนไข้แบบ 3 ไกร์ จะมีรุ่นที่สามารถปรับความสูงของเตียงได้ตํ่ามาก ต่างจากรุ่นที่ใช้กันทั่วไป

เรียกว่ารุ่น Super low  ซึ่งจะปรับได้สูงตํ่าต่างกันแล้วแต่โรงงานผู้ผลิต จะมีทั้งแบบมือหมุน และแบบ

ไฟฟ้า ประโยชน์ของเตียงที่สามารถปรับได้เตี้ยคือ คนไข้สามารถนั่งข้างเตียงโดยเอาเท้าแตะพื้นได้

และสะดวกต่อการขึ้นลงเตียงของคนไข้ ถ้าเป็นผู้ป่วยที่สามารถจะเดินเองได้ จะก้าวลงจากเตียงได้ง่าย

ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะต้องขึ้นอยู่กับความสูงของคนไข้ด้วย แต่รุ่น  Super low จะถือว่าตํ่ามากคนไข้

ที่ตัวไม่สูง ก็สามารถขึ้นลงได้สบาย ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ด้วยว่าสามารถจะลุกนั่ง

ข้างเตียงหรือลงเตียงเองได้หรือไม่